niedziela, 5 grudnia 2010

Odmowa wykonania niebezpiecznej pracy a odśnieżanie dachów - Znaj swoje parwa pracownika


Właściciel budynku jest odpowiedzialny za odśnieżanie dachu, ale jest także zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. A to z kolei oznacza, że pracę związaną z usuwaniem śniegu mogą wykonywać jedynie pracownicy specjalnie w tym celu przeszkoleni, uprawnieni do wykonywania pracy na wysokości.

(Jeżeli na dachach są zamontowane stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości (np. murowane ściany, balustrady, bariery), to odśnieżania dachów nie zalicza się do prac na wysokości.)

Organizując pracę przy odśnieżaniu dachu, należy pamiętać o zagrożeniach dla pracowników i osób postronnych. Należy uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć ich na wypadek, gdyby dach się załamał.

Pracownik, który ma odśnieżyć dach, powinien być po aktualnym szkoleniu BHP, którego program obejmował zagadnienia dotyczące zasad BHP przy odśnieżaniu obiektów.

Powinien mieć ważne i aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy przy odśnieżaniu, w tym specjalistyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU Nr 69, poz. 332, ze zm.), osoby zatrudnione przy odśnieżaniu dachów, pracujące na wysokości:

- do 3 m – podlegają lekarskim badaniom okresowym co 3-5 lat (w zależności od wskazań lekarza);

- powyżej 3 m – podlegają badaniom okresowym: co 2-3 lata,

- po ukończeniu 50-tego roku życia co roku.

Pracownik odśnieżający dach powinien także przejść instruktaż stanowiskowy i być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, związanego z odśnieżaniem dachów. Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeśli nie spełniają powyższych wymogów.

Zabronione jest zatrudnienie przy odśnieżaniu kobiet ciężarnych i osób młodocianych (które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat).

Oprócz tego, nie wolno dopuścić pracowników do pracy przy odśnieżaniu dachów jeśli nie zostały mu zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości lub nie wyposażono go w indywidualne środki ochrony przed takim upadkiem (takie, jak np. szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem, hełm spełniający normy PN-EN 397:1997, obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem, rękawice ochronne). Do obowiązków pracodawcy należy bowiem wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, chroniące przed upadkiem z wysokości. Pracodawca musi także zadbać o to, by pracownicy umieli posługiwać się przydzielonym im sprzętem i środkami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości.

Powinno się także zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami, a pracownicy przed rozpoczęciem każdorazowo pracy powinni być poinformowani o imiennym podziale pracy, kolejnością wykonywania zadań i wymaganiami BHP przy wykonywaniu poszczególnych czynności.

W sytuacji gdy pracodawca nie zapewnia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy i stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez pracownika praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik – zgodnie z art. 210 § 1 K.p. – może powstrzymać się od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

***

Niezbędna dokumentacja dla pracowników

Pracodawca powinien przechowywać następującą dokumentację z dziedziny bhp, w związku z odśnieżaniem dachów budynków:

- wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, uwzględniający prace polegające na odśnieżaniu dachów,

- instrukcję bhp dotyczącą odśnieżania dachów,

- orzeczenia lekarskie stwierdzające u zatrudnionych przy odśnieżaniu pracowników brak przeciwwskazań do wykonywania tej pracy,

- potwierdzenie przez pracowników w Karcie szkolenia wstępnego faktu odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego w dziedzinie bhp,

- udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego związanego z odśnieżaniem, uwzględniającą zastosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszające ryzyko,

- pisemne oświadczenia pracowników, że zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z przydzielonymi im funkcjami przy odśnieżaniu dachów oraz ewentualnie

- protokół w sprawie szczegółowych warunków bhp prowadzenia robót związanych z odśnieżaniem dachów przez zewnętrzną firmę usługową.

www.pracownik.net.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz