środa, 1 grudnia 2010

Masz prawo odmówić wykonywania pracy ze względu na niską temperaturę + obowiązki pracodawcy


Pracodawcy muszą zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Temperatura musi być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 stopni, a w innych, nie niższej niż 14 stopni C - chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodni).

Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

Pracodawca także ma obowiązek zapewnienia pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni gorących napoi, miejsce do ogrzania i wysuszenia odzieży gdy temperatura spada poniżej 10 st. C..

O napojach i posiłkach profilaktycznych mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów. Przepisy te stanowią, że pracodawca zapewnić powinien w okresie zimowym (tj. od 1.XI. do 31.III) posiłki pracownikom wykonującym prace o wydatku energetycznym powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet, gdy prace te świadczone są na otwartej przestrzeni. Napoje muszą być dostępne w trakcie całej zmiany roboczej, a ich ilość musi zaspokajać potrzeby pracowników.

Stanowiska pracy na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny być tak zorganizowane i usytuowane, aby pracownicy byli chronieni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, czyli m.in. temperaturą, opadami i wiatrem. Pracodawca musi zapewnić im pomieszczenie, w którym będą oni mogli rozgrzać się, podgrzać posiłek lub zmienić odzież. Temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa od 16°C, a całkowita jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 8 mkw. Jeśli firma nie może spełnić tego obowiązku, powinna dostarczyć im np. koksowniki.

Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub osób postronnych, podwładny może powstrzymać się od wykonywania obowiązków i zawiadomić o tym przełożonego. Za czas ten będzie mu przysługiwać wynagrodzenie.

www.pracownik.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz